Revision

Vi hjälper dig med Revision – vad innebär det?

Revision är en kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering, vilket gagnar ledning, ägare, personal, kreditinstitut, leverantörer och andra externa intressenter.

Med rätt revisor kan företaget få ett bra bollplank att använda i den dagliga verksamheten vid en mängd tillfällen såsom:

 • Omstruktureringar
 • Företagsvärderingar
 • Finansiering av olika investeringar
 • Generations- och ägarskiften
 • Köp och försäljning av företag
 • Organisationsfrågor
 • Lönsamhetsanalyser
 • Beräkning av kapitalbehov
 • Granskning/intyg vid olika typer av ansökningar
 • Översiktlig granskning av olika balansposter såsom t ex ett lager
 • Revisionsrådgivning i samband med bokslut och årsredovisning