"små företag agerar bank åt större företag"

---

Krav på rapportering av betalningstider kan snart bli verklighet! 

Betalningstiderna i näringslivet har ökat de senaste tio åren. Nu vill näringsdepartementet komma till rätta med problemet och föreslår att krav på rapportering av betalningstider införs.

Långa betalningstider inom näringslivet är ett problem. En kartläggning som näringsdepartementet har gjort visar att de tio senaste åren har betalningstiden ökat med tre dagar. Det får konsekvenser. Leverantörerna får sämre likviditet, vilket i sin tur ger dem sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter. I korthet: små företag agerar bank åt större företag, kommuner och landsting.

För snart ett och ett halvt år sedan bjöd närings- och innovationsminister Mikael Damberg in representanter för svenskt näringsliv till ett möte om långa betalningstider. Syftet var att inleda ett arbete där näringslivet kom överens om hur betalningstiderna ska kortas. Som komplement till den självreglering regeringen vill få till inom näringslivet vill politikerna också införa krav på rapportering av betalningstider. En promemoria har presenterats av näringsdepartementet. I den föreslås en ny lag där företag med minst 500 anställda årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. På så sätt ska det enklare gå att följa utvecklingen av betalningstiderna. Från departementets håll hoppas man också att genom att uppgifterna blir offentliga kommer företag som har långa betalningstider, eller betalar sent, att vilja ändra sitt beteende.

Den nya lagen föreslås att träda i kraft 1 januari 2019, och den första rapporteringen ska ske under juli eller augusti 2020.

Charlotta Marténg tidningen Resultat

Läs promemorian här: Krav på rapportering av betalningstider

 

---

Digitalisering = ökad konkurrens

Företag inom handel och tillverkningsindustri räknar med att arbetstillfällena inom deras verksamheter kommer att minska de kommande fem åren. Orsak? Digitaliseringen.

Digitaliseringen påverkar, vare sig vi vill eller inte. Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med i utvecklingen och en ny analys från Swedbank och sparbankerna visar att knappt en tredjedel av Sveriges småföretag redan nu känner en ökad konkurrens från verksamheter med e-handel, nya betalningslösningar, robotisering eller delningstjänster.

Det finns flera framtidsprognoser som visar att allt från 10 till 50 procent av dagens jobb i vissa branscher kommer att ersättas av robotisering, automatisering och AI inom 20 år. Men enligt Swedbanks och sparbankernas analys behöver man inte vänta så länge för att påverkas av den nya tekniken och nya affärsmodeller. Effekterna varierar dock mellan olika branscher.Sett till handel, transport och tillverkningsindustrin har 40 procent uppgett att de känner ett ökat konkurrenstryck från digitaliseringen. Inom byggindustrin är motsvarande andel 15 procent.

– Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Läs mer: Flexibilitet krävs för dig som vill växa

I undersökningen har företagarna fått svara på hur de tror att jobben kommer att påverkas av utvecklingen. Företag inom hotell- och restaurang, nöjesbranschen samt olika konsultverksamheter är mest positiva. Där tror 35 procent att sysselsättningen kommer att öka.

Samtidigt är 30 procent av de tillfrågade företagen skeptiska och tror att deras typ av verksamhet kommer att krympa. Framför allt är det inom jord- och skogsbruk, tillverkningsindustrin, handel- och transport som man förväntar sig en minskad efterfrågan på de jobb som görs i dag. Den traditionella handeln påverkas starkt av e-handel, tillverkningsindustrin påverkas av robotisering och automation och framväxten av delningstjänster har påverkat konkurrensen inom hotell-, restaurang- och uthyrningsverksamheter.

 

En artikel från tidningen Resultat. 

---

Följ oss bakom kulisserna!