Nu börjar det bli dags att anmäla sig!

---

Vad är en verklig huvudman? 

Det blir allt vanligare att vi som individer i Sverige påverkas av det som händer i EU, då med lagar och regler i åtanke. Nu är det verklig huvudman som berörs, nästa år är det dataskyddsförordningen och tidigare i år var det åtgärder för att konsumenter ska få tydligare information och bättre insyn i hur långivare bestämmer räntan för en bostadskredit.

Att anmäla verklig huvudman går i linje med nya penningtvättslagen som infördes 2015 där polis och myndighet ska få mer kontroll över vem som faktiskt står bakom ett företag. Detta är en del i ledet att bekämpa finansieringen av terrorism i världen. 

Att anmäla faktisk huvudman kommer bli ett krav och gör du detta innan 1 februari 2018 så är det gratis.  

"En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem." 

---

Vilka är det som måste utföra detta?

Totalt är det ungefär 800 000 företag och föreningar som kommer behöva anmäla faktisk huvudman, några av dessa är följande: 

• Aktiebolag

• Bankaktiebolag

• Bostadsföreningar

• Bostadsrättsföreningar

• Ekonomiska föreningar

• Europabolag

• Europakooperativ

• Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

• Filialer (det utländska företag som driver filialen)

• Försäkringsaktiebolag

• Försäkringsföreningar

• Handelsbolag

• Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän

• Kommanditbolag

• Kooperativa hyresrättsföreningar

• Medlemsbanker

• Sambruksföreningar

• Samfällighetsföreningar

• Sparbanker

• Stiftelser

• Trossamfund

• Truster som förvaltas från Sverige

• Vattenförbund

• ​Ömsesidiga försäkringsbolag

Även företag/föreningar (se listan ovan) som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad, ska anmäla verklig huvudman.

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

• Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag)

• Dödsbon och konkursbon

• Enkla bolag 

• Enskilda näringsidkare

• Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman

• Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

 

Låt oss reda ut en del saker

• Det är alltså så att man måste skicka in detta elektroniskt. Bolagsverket kommer inte att ta emot papper, om det inte finns särskilda skäl. Ett sådant är till exempel att du inte har svenskt legitimation.

• Detta måste som sagt skötas elektroniskt, men tänk på att du kan be någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den.  

• Även fast man inte har en verklig huvudman så måste man anmäla att man inte har det. 

Så vad ska anmälan innehålla?

• organisationsnummer (om det finns)

• företagsnamn

• kontaktuppgifter

• uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas

• uppgifter om den verkliga huvudmannen

• uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen - exempelvis genom att äga aktier - samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

 

 

 

---

Besök oss gärna på sociala medier!