Redovisning, revision, bokföring - vi reder ut begreppen!

---

Bokföring 

Begreppet är jämförbart med löpande bokföring. Löpande bokföring innebär att registrera affärshändelser enligt Bokföringslagen, kronologiskt och systematiskt, för att löpande ge en korrekt bild av bolagets resultat och ställning. Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat”. Om företaget t.ex. säljer en tjänst så bokförs en kundfaktura, en intäkt och sannolikt en del moms. 

---

Redovisning

Redovisning är ett vidare begrepp som förutom bokföringen även innefattar sammanställningen i form av rapporter och underlag som företaget använder sig av för att ta viktiga beslut om verksamheten. Redovisningen omfattar även de underlag som företag enligt regelverken måste lämna in och redovisa till olika myndigheter t ex årsredovisning och deklaration. Det kan också innefatta skatteredovisning, bokslut, budget m m.

---

Revision

 

Revision är en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revision utförs av en revisor.

Med revision menas att man bland annat kontrollerar att bolagets räkenskaper är korrekta och att de tillgångar och skulder som finns i företaget är riktiga. Efter genomgång och om siffrorna stämmer skriver revisorn ut en revisionsberättelse som bifogas den årsredovisning som varje aktiebolag måste upprätta.

Begreppet revision används ofta fel. En revisor utför revision, d v s granskar räkenskaper och bedömer om det till huvudsak är riktigt.

Om du anlitar en revisor för att sköta din bokföring har du antingen 1) blandat ihop titlarna, eller 2) fått en över-/felkvalificerad och förmodligen alldeles för dyr redovisningskonsult. Visst kan revisorer arbeta som redovisningskonsulter till normal redovisningstaxa, men då är ju deras funktion i det fallet inte revisor.

Är du fortfarande osäker på begreppen eller vem som hjälper dig i ditt bolag? Slå en signal till Cecilia Lallerman så guidar hon dig rätt 08-354820!

Följ oss gärna på sociala medier!